Odwiedziny

Dzisiaj2
Przez tydzień19
Przez miesiąc129
Od początku155231

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Statut Muzeum Ziemi Rawickiej

S TAT U T

Muzeum Ziemi Rawickiej

w Rawiczu

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały nr 87/410/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu z dnia 6 lipca 1971 w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu i zatwierdzenia jego statutu.

2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Rawicz, zwana dalej „Organizatorem”, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Rawicz, a terenem działania obszar miasta i gminy Rawicz.

2. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może działać również na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2/2001 (data wpisu: dnia 9 kwietnia 2001 r.).

§ 5. 1. Muzeum używa pieczęci podłużnej z nazwą „Muzeum Ziemi Rawickiej" oraz danymi teleadresowymi.

2. Muzeum może posługiwać się własnym znakiem firmowym (graficznym), związanym z charakterem instytucji.

 

Rozdział II

Zakres działalności

§ 6. 1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności

gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Ziemi Rawickiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie dziejów Rawicza i ziemi rawickiej, kultury ludowej ziemi rawickiej oraz lokalnej sztuki związanej z Rawiczem i ziemią rawicką.

2. Zbiory Muzeum gromadzone są według następujących zakresów:

1) artystyczno-historycznego:

a) dokumenty, archiwalne karty pocztowe, mapy i plany, fotografie, obiekty użytkowe związane z historią Rawicza i Ziemi Rawickiej oraz rękopisy i dokumenty cechów rzemieślniczych (XVIII – XIX w.), wspólnot wyznaniowych (XVII – XX w.), akta sądowe i miejskie (XVIII – XIX w.),

b) wyodrębnione zbiory dokumentów, fotografii, materiałów biograficznych, publikacji,

zredagowanych wspomnień, elementów użytkowych związanych z Korpusem Kadetów

nr 3 (2) w Rawiczu, z Powstaniem Wielkopolskim oraz Bractwem Kurkowym na Ziemi Rawickiej,

c) militaria, szczególnie związane z powstaniem wielkopolskim, Korpusem Kadetów nr 3 (2) w Rawiczu, 55. Poznańskim Pułkiem Piechoty,

d) kolekcja szkła śląskiego (XIX – XX w.),

e) kolekcja sztuki historycznej,

f) kolekcja sztuki współczesnej obejmująca malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek,

g) kolekcja instrumentów muzycznych;

2) etnograficznego:

a) sztuka ludowa – malarstwo, rzeźba, instrumenty muzyczne,

b) obiekty kultury materialnej – tkaniny, stroje ludowe związane z mikroregionami Biskupizny

i Hazów/Chazów, elementy wyposażenia wnętrz, narzędzia związane z tradycyjnym rzemiosłem, narzędzia rolnicze, obiekty użytkowe;

3) bibliotecznego:

a) dział raviciana – publikacje związane z historią Rawicza i ziemi rawickiej,

b) dział starodruków (XVIII – XIX w.),

c) dział czasopism – archiwalne egzemplarze czasopism regionalnych wydawanych do 1939 r., roczniki czasopism regionalnych wydawanych po 1945 r.,

d) tematyczne działy naukowe: historia, historia sztuki, genealogia, kulturoznawstwo, etnografia, religioznawstwo, muzealnictwo, numizmatyka, militaria, historia Wielkopolski.

§ 7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 poprzez:

1) gromadzenie zbiorów, w tym zabytków, w szczególności związanych z terenem działania oraz regionem;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów;

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

6) prowadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej oraz zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

7) publikowanie katalogów i przewodników wystaw oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swej działalności;

8) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;

9) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, promowanie rawickiego środowiska twórczego;

10) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

11) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

§ 8. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, z której uzyskane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności

statutowej.

2. Zakres działalności, o której mowa w ust. 1, dotyczy:

1) działalności wydawniczej, reklamowej, projektowej;

2) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów artystycznych;

3) wypożyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;

4) przygotowania i udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania;

5) organizowania wystaw i imprez okolicznościowych;

6) najmu i dzierżawy składników majątkowych.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Gminy Rawicz.

§ 10. 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy Rawicz na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor Muzeum jest wyłaniany w drodze konkursu.

4. Burmistrz Gminy Rawicz wykonuje wobec Dyrektora Muzeum czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 11. 1. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) zapewnienie prowadzenia przez Muzeum działalności zgodnej ze statutem;

2) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych Muzeum;

3) dbałość o mienie Muzeum oraz właściwą gospodarkę tym mieniem;

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności Muzeum oraz wniosków i sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z wymogami Organizatora;

5) podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres zadań stanowisk pracowników merytorycznych i administracyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska Gminy Rawicz na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z sześciu osób.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13. 1. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.

2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz

prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora Muzeum, zaopiniowany przez Radę Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.

3. Dyrektor Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 15. 1. Działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Muzeum są:

1) dotacje organizatora:

a) podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty,

b) celowa na realizację inwestycji,

c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów;

2) dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł na realizację wskazanych zadań i programów;

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego Muzeum;

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;

5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. Wysokość dotacji podmiotowej dla Muzeum ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Muzeum, przekazanego Burmistrzowi Gminy Rawicz.

 

Rozdział V

Reprezentacja Muzeum

§ 16. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 4. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 18. Wszelkie zmiany w statucie Muzeum następują w trybie właściwym dla jego nadania.